5 januari 2012

AOW met ingang van 1 april 2012 vanaf verjaardag


De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om de ingangsdatum van de AOW-uitkering uit te stellen van de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt naar de dag zelf dat iemand die leeftijd bereikt, aangenomen. De maatregel gaat in op 1 april 2012.Minimumloon per 1 januari 2012


Per 1 januari 2012 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon. De stijging bedraagt 0,79%.

Het minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder wordt € 1.446,60 bruto per maand. Het minimum jeugdloon geldt voor personen van 15  tot en met 22 jaar en wordt uitgedrukt in een percentage van het minimumloon van een werknemer van 23 jaar.13 december 2011

Heffingsrente 1e kwartaal 2012


Per 1 januari 2012 wordt de heffings- en invorderingsrente verlaagd tot 2,85%. Dit percentage geldt voor het eerste kwartaal 2012. Het huidige percentage bedraagt 3%.Peildatum box 3 vermogen


Sinds 1 januari 2011 kennen we nog slechts één peildatum voor het box 3 vermogen, te weten 1 januari. Voorheen werd er in box 3 afgerekend over het gemiddeld vermogen op 1 januari en 31 december. Door betalingen rond het eind van 2011 goed te plannen kunt u een belastingvoordeel van 1,2% behalen. Het lijkt wellicht niet veel, maar is zeker de moeite waard.

Zo kan een DGA zijn dividenduitkering vanuit de BV pas na 1 januari naar privé overmaken. Bent u van plan binnenkort grote uitgaven te doen (auto/keuken/verbouwing, echter geen tweede woning) overweeg dan om dit voor 31 december as te betalen, zodat uw vermogen op 1 januari lager uitvalt. Vanzelfsprekend hebben deze transacties pas nut als u belast box 3-vermogen heeft.Alimentatie-uitkeringen omhoog


Betaalt of ontvangt u alimentatie? Dan is voor u van belang te weten dat met ingang van 1 januari 2012 de alimentatie-uitkeringen worden verhoogd. De wettelijke verhoging bedraagt 1,3% en betreft alle lopende alimentaties ongeacht of de rechter of de echtelieden deze onderling hebben vastgesteld. Er kan alleen aan verhoging worden ontkomen als beide partijen daarover accoord bereiken.21 september 2011

Heffingsrente 4e kwartaal 2011


Per 1 oktober 2011 wordt de heffingsrente verhoogd tot 3%. Dit houdt in dat te laat betalen van uw belasting duurder wordt. Echter vooruitbetaalde- of te ontvangen belasting kan rente en dus een voordeel opleveren.9 juli 2011

Heffingsrente 3e kwartaal 2011


Sinds het 4e kwartaal 2009 is de heffings- en involderingsrente steeds vastgesteld op 2,5%. Daar komt nu met ingang van het 3e kwartaal 2011 verandering in. Het percentage zal met een kwart procentpunt stijgen tot 2,75%15 januari 2011

Alimentatie verhoogd per 2011


Als u alimentatie betaald is het voor u van belang te weten dat de uitkeringen per 1 januari 2011 weer zijn verhoogd. De wettelijke verhoging bedraagt 0,9%. De verhoging betreft alle lopende alimentaties, ongeacht of de rechter of de echtelieden die onderling hebben vastgesteld.
Heffingsrente 1e kwartaal 2011


De heffings- en invorderingsrente voor het eerste kwartaal 2011 is vastgesteld op 2,5%. Dit percentage is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 2010.15 december 2010

Leg overwerk vast


Moet er binnen uw bedrijf regelmatig worden overgewerkt? Wist u dat u dat alleen maar van uw werknemers kunt vragen als daar in de arbeidsovereenkomst duidelijke afspraken over gemaakt zijn? Volgens het Europese Hof maakt overwerk een wezenlijk deel uit van de arbeidsovereenkomst, zodat schriftelijke vastlegging daarvan noodzakelijk is.
Oudere Berichten »