5 januari 2012

BTW aangifte ivm correctie privé-gebruik auto


Binnenkort, uiterlijk 31 januari 2012 voor maand- en kwartaalaangiften en 30 april 2012 voor jaaraangiften, doet u de laatste aangifte omzetbelasting over het belastingjaar 2011. Gebruikelijk is dat in deze laatste aangifte de btw-correctie wordt meegenomen aangaande het privé-gebruik van de auto. Nu is er per 1 juli 2011 een wetswijziging doorgevoerd die consequenties heeft voor de genoemde btw-correctie. Hoe gaat dit nu precies in zijn werk? Lees onderstaand artikel.

Wetswijziging per 1 juli 2011

Sinds 1 juli 2011 is de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak niet langer gekoppeld aan de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting.
Vanaf 1 juli 2011 wordt het privégebruik belast als een ‘interne’ dienst als de auto ‘om niet’ (zonder eigen bijdrage) ter beschikking wordt gesteld. 

Tot 1 juli van dit jaar bedroeg de btw-correctie 12% van de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting. Voor de meest gangbare auto’s is deze bijtelling 25%. Voor milieuvriendelijke auto’s bedraagt de bijtelling slechts 20, 14 of 0%.

Btw-correctie van 1 januari tot 1 juli? 

Voor de eerste helft van 2011 kan een beroep worden gedaan op de uitspraak van Rechtbank Haarlem. De rechtbank heeft namelijk beslist dat er voor de btw geen onderscheid gemaakt mag worden tussen gewone en zuinige auto’s. Op basis van deze uitspraak zou zelfs verdedigd kunnen worden dat de btw-correctie volledig achterwege moet blijven. De Belastingdienst heeft inmiddels hoger beroep tegen deze uitspraak ingesteld.Wat te doen? Het is raadzaam om in de laatste aangifte over 2011 de privécorrectie (voor de eerste zes maanden) op de normale wijze in de aangifte aan te geven (dus 12% van 25%) en daartegen ter behoud van rechten bezwaar te maken.
In dat bezwaar kan dan het beste worden aangegeven dat op basis van de uitspraak van Rechtbank Haarlem een correctie van 12% van 0% (voor elektrische auto’s) gerechtvaardigd is. U kunt daarvoor ons kantoor benaderen met het verzoek een bezwaarschrift voor u in te dienen. Ook kunt u ons verzoeken een model bezwaarschrift aan u te sturen, zodat u zelf het bezwaar kunt indienen.

Btw-correctie vanaf 1 juli 2011: 

Privégebruik. U moet dus vanaf 1 juli 2011 19% btw betalen over de gemaakte uitgaven voor zover deze aan het privégebruik zijn toe te rekenen. Voor deze toerekening is volgens de staatssecretaris een sluitende kilometeradministratie nodig.Woon-werkverkeer. Sinds 2009 werd het woon-werkverkeer voor de btw, net als voor de loon- en inkomstenbelasting, aangemerkt als zakelijk gebruik. Dit is per 1 juli 2011 veranderd. Vanaf 1 juli 2011 wordt het woon- werkverkeer voor de btw wederom als privégebruik aangemerkt.

Let op. Als een werknemer of DGA alleen woon-werkkilometers maakt, heeft hij voor de loon- en inkomstenbelasting geen bijtelling. Er wordt dan vanaf 1 juli 2011 dus wel btw geheven in verband met privégebruik.

Vast percentage. Om de administratieve lasten te beperken, is goedgekeurd dat het privégebruik ook mag worden vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs, inclusief bpm en btw, van de auto. In termen van de oude regeling komt dit effectief neer op een correctie van 12% van 22,5%.

Voorbeeld. Bij een auto met een catalogusprijs incl. bpm en btw van € 40.000,-, bedraagt de correctie op basis van het forfait: 2,7% x € 40.000,- x 6 maanden = € 540,-.

Bron: Tipsenadvies belastingen.nl13 december 2011

Suppletieaangifte omzetbelasting


Houdt u er rekening mee dat u met ingang van 1 januari 2012 verplicht bent om een suppletieaangifte omzetbelasting te doen als blijkt dat er gedurende het lopende boekjaar te weinig is afgedragen? Deze verplichting geldt zolang de naheffingstermijn van vijf jaar loopt. Daarnaast moet u daarbij verplicht gebruik gaan maken van het digitale formulier van de belastingdienst.26 november 2011

Laatste jaar versneld afschrijven


Per 1 januari 2009 had het ministerie een crisismaatregel ingevoerd waarbij het mogelijk was om willekeuring af te schijven op activa in 2 jaar (2 x 50%) in plaats van de wettelijke 5 jaren. Deze willekeurige afschrijving loopt vrijwel zeker per eind 2011 af. Dit betekent dat u allen nog versneld kunt afschrijven op bedrijfsmiddelen waar dit jaar in wordt geïnvesteerd. U kunt zodoende de fiscale winst over 2011 en 2012 drukken waardoor belastingheffing wordt beperkt.  Houdt u er wel rekening mee dat de de navolgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd van willekeurige afschrijving:

- woningen en bedrijfsgebouwen
- grond- weg- en waterbouwkundige werken
- personenauto’s, met uitzondering van taxié en auto’s met 14% bijtelling
- immateriële vaste activa, zoals goodwill en software
- in cultuur gebrachte activa, zoals bomen en vee
- bedrijfsmiddelen bestemd voor langdurige verhuur21 september 2011

Wijzigingen voor de BPM en MRB


In het Wetsvoorstel uitwerking Autobrief en het Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012 wordt een groot aantal wijzigingen voor de BPM en motorijtuigenbelasting (MRB) voorgesteld. Een overzicht van de elf belangrijkste maatregelen.

BPM:

De CO2-schijfgrenzen worden jaarlijks per 1 januari neerwaarts bijgesteld (in 2012 per 1 juli). Tot 1 juli 2012 is de tariefstructuur zoals beschreven in het Belastingplan 2011 van toepassing. Het wetsvoorstel legt de CO2-schijfgrenzen voor de jaren tot en met 2015 vast:

 • De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015. Vanaf 2015 is het onderscheid tussen benzine en diesel verdwenen en geldt de vrijstelling voor beide brandstofsoorten tot 83 gram per kilometer;
 • Er wordt per 1 juli 2012 een vierde schijf ingevoerd die in 2015 voor beide brandstofsoorten begint bij een CO2-uitstoot van 180 gram per kilometer;
 • De vaste dieseltoeslag wordt met ingang van 1 juli 2012 vervangen door een CO2-gerelateerde dieseltoeslag die begint bij 70 gram per kilometer. Het tarief neemt geleidelijk toe van 40 euro per gr/km in 2012 tot 80 euro per gr/km in 2015 (prijzen 2011). Tot 1 juli 2012 geldt voor dieselauto’s met een uitstoot van meer dan 95 gr/km nog de vaste toeslag van € 1900;
 • Om te bewerkstelligen dat het aandeel BPM in een aardgasauto wordt verlaagd worden met ingang van 1 juli 2012 de CO2-grenzen en -tarieven voor benzineauto’s van toepassing op de aardgasauto’s waarvan de aardgasinstallatie al in de fabriek is ingebouwd;
 • Er wordt expliciet opgenomen dat de BPM of een vermindering of teruggaaf van BPM voor binnenlandse gebruikte auto’s wordt vastgesteld aan de hand van de forfaitaire afschrijvingstabel;
 • De BPM-heffing bij ombouw van motorrijtuigen wordt wettelijk geregeld. Het te verrekenen bedrag wordt gemaximaliseerd tot het bedrag van de verschuldigde belasting. Er wordt dus geen teruggaaf verleend indien het eerder betaalde BPM-bedrag hoger was dan de na de ombouw verschuldigde BPM. Verder wordt expliciet geregeld dat de belasting ter zake van de ombouw van een al in Nederland geregistreerd gebruikt motorrijtuig wordt berekend met toepassing van de forfaitaire afschrijvingstabel;
 • De goedkeuring waarbij voor buitenlandse leaseauto’s per saldo alleen BPM wordt betaald over het Nederlandse gebruik wordt vervangen door een vergelijkbare wettelijke regeling. De maximale overeengekomen huurperiode waarbij de regeling kan worden toegepast, is vier jaar. Wordt een langere huurperiode overeengekomen of geen einddatum genoemd, dan is feitelijk sprake van permanent duurzaam gebruik in Nederland en wordt de teruggaaf verleend volgens de normale teruggaafregeling bij export, als het gebruik in Nederland daadwerkelijk wordt beëindigd en de auto weer buiten Nederland wordt gebracht. Bij wijziging van de overeengekomen huurperiode, of als niet langer aan de voorwaarden voor verrekening wordt voldaan, wordt de verrekende teruggaaf herzien.

MRB:

 • De vrijstelling van de MRB voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Hierdoor zal de MRB vanaf 2014 alleen nog op gewicht gebaseerd zijn. De toegezegde forfaitaire gewichtscorrectie voor elektrische en semi-elektrische auto’s wordt aanvang 2014 vastgesteld;
 • Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO2-vrijstellingsgrenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km);
 • Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld;
 • In de MRB wordt voor aardgasauto’s waarvan de aardgasinstallatie al in de fabriek is ingebouwd de zogenoemde LPG-toeslag van toepassing, meer specifiek de lagere toeslag die van toepassing is op auto’s met een zogenoemde LPG-3-installatie.


Rittenregistratie bestelauto afgeschaft


Ondernemers die met hun bestelauto alleen zakelijk rijden, hoeven volgend jaar geen ritregistratie meer bij te houden.

Verklaring

Per 1 januari 2012 kunnen bezitters van een bestelauto verklaren dat ze enkel zakelijk met de auto rijden. Door deze verklaring hoeven ze geen rittenregistratie meer bij te houden.

Meubelboulevard

Wel gaat de belastingdienst controles uitoefenen. Wordt de eigenaar in het weekend bij een meubelboulevard betrapt en kan de eigenaar de Belastingdienst niet overtuigen dat de bestelauto vanwege een zakelijke reden op die plaats stond, dan moet er alsnog de volle bijtelling over de bestelauto worden betaald. Oftewel dan moet 25 procent van de nieuwwaarde van de auto bij het belastingbaar inkomen worden opgeteld.26 maart 2011

Aandacht voor facturen


geplaatst in: BV,Eenmanszaak / VOF

Btw-facturen moeten aan een groot aantal eisen voldoen. De praktijk leert dat de Belastingdienst zich steeds formeler opstelt. Waar moet u op letten?

Factuureisen. Naast (bijna vanzelfsprekend) uw naam en adres en de naam en het adres van uw afnemer en de datum waarop de factuur is uitgereikt, moet op uw factuur onder meer ook uw btw-identificatienummer staan vermeld, de hoeveelheid en de aard van de geleverde dienst of goederen, zo mogelijk de datum waarop dat heeft plaatsgevonden, de eenheidsprijs (excl. btw), eventuele vooruitbetalingen en/of kortingen, het bedrag, het btw-bedrag en het toegepaste btw-tarief.

Als de heffing van btw is verlegd naar uw afnemer of als het een intracommunautaire levering betreft, moet u ook het btw-identificatienummer van uw afnemer vermelden. Daarnaast moeten uw facturen voorzien zijn van een opvolgend nummer.

Tijdige verzending. Waar de Belastingdienst tegenwoordig ook steeds vaker op let, is de tijdigheid van verzending van de factuur. Indien u namelijk verplicht bent een btw-factuur uit te reiken, dan bent u de daarop in rekening te brengen btw verschuldigd op het moment waarop de factuur wordt uitgereikt of had moeten worden uitgereikt. En van dat laatste is sprake vóór de 15e van de maand volgende op de maand waarin de dienst is verricht of de goederen zijn geleverd.

Boete. De specifieke aandacht van de Belastingdienst voor een correcte factuur en correcte facturering vloeit wellicht ook voort uit het feit dat de boete per onjuiste factuur is verhoogd naar maximaal € 4.920,-.

Factuur van afnemer. Uiteraard gelden de factuureisen ook voor uw leverancier. Maar u heeft wel enige zorgplicht ten aanzien van de factuur die hij aan u stuurt. Ontdekt u gebreken, verzoek dan om een nieuwe, correcte factuur. U loopt anders het risico dat de Belastingdienst bij een controle van mening is dat de btw op die onjuiste factuur niet als voorheffing kan worden verrekend. Dat zal niet direct het geval zijn bij kleine gebreken, maar u kunt dit maar beter voor zijn!

Uw btw-factuur. Die zorgplicht geldt ook voor uw afnemer. Die zal, bij fouten in uw factuur, wellicht ook eerder reclameren en verzoeken om een nieuwe nota. En hij zal de oude niet betalen voordat hij een nieuwe heeft. U doet er dus goed aan uw facturen nader te beoordelen.17 mei 2010

Afschrijvingsbeleid geactualiseerd


geplaatst in: BV,Eenmanszaak / VOF

Het besluit is dmv een voorbeeld afgegeven om meer duidelijkheid te geven over de berekening van de maximale afschrijving. Het jaarlijkse afschrijvingsbedrag is wettelijk gemaximeerd. Voor goodwill is dit jaarlijks 10% en voor overige bedrijfsmiddelen 20% per jaar, waarbij we uitgaan van de aanschaf- of voortbrengingskosten. Bij de bepaling van het wettelijke afschrijvingsplafond komt de restwaarde niet in mindering op de aanschafwaarde. Dit is anders dan bij de berekening van het jaarlijkse afschrijvingsbedrag.

Voorbeeld:  Een BV schaft een bestelauto aan voor € 20.000,–. De restwaarde bedraagt € 5.000,–. De gebruiksduur bedraagt 3 jaar en de bv wil dus in drie jaar afschrijven. De jaarlijkse afschrijving bedraagt € 5.000,– (20.000-5000:3). De maximale toegestane afschrijving bedraagt € 4.000. De BV mag dus maar € 4.000 per jaar afschrijven. De resterende € 3.000,– mag de bv in het vierde jaar afschrijven. Maw de afschrijvingstermijn is niet minimaal vijf jaar.12 april 2010

Verzoek om voorlopige aanslag


geplaatst in: BV,Eenmanszaak / VOF

Als u voorziet dat u over het jaar 2010 een behoorlijk bedrag aan inkomsten- of vennootschapsbelasting moet bijbetalen, kan het zinvol zijn om tijdig bij de belastingdienst een (nadere) voorlopige aanslag aan te vragen. U kunt hiermee de te betalen heffingsrente binnen de perken houden.

Vanaf 2010 is de systematiek voor de berekening van de hefingsrente gewijzigd. De datum van berekenen van rente is verschoven van 1 juli van het lopend jaar naar 1 januari van het volgend jaar. Dit geldt alleen voor tijdvakken die zijn aangevangen op of na 1 januari 2010. Is u voorlopige aanslag 2010 te laag, dan is het raadzaam om tegen het eind van het jaar om een aanpassing te vragen.15 maart 2010

Zorg voor een VAR


geplaatst in: Eenmanszaak / VOF

Een opdrachtgever kan vooraf duidelijkheid krijgen over de arbeidsrelatie als de opdrachtgever beschikt over een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De vraag of er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer sprake is van een dienstbetrekking behoeft dan niet meer te worden beantwoord.7 januari 2010

Fiscale hulp bij crisis


geplaatst in: BV,Eenmanszaak / VOF

Om de economie in deze crisistijd een impuls te geven heeft de regering een tweetal maatregelen voorgesteld, zoals een verdere verruiming van de MKB-tariefschijven voor de vennootschapsbelasting en een uitbreiding van de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven op bedrijfsmiddelen.

Verruiming tariefschijven vennootschapsbelasting:

In 2009 is de eerste schijf (winst tot € 200.000,–) vastgesteld op 20%. Bij een winst boven de € 200.000,– (de tweede schijf) geldt een tarief van 25,5%.

Ook voor het jaar 2010 zijn deze percentages vastgesteld.

Verruiming willekeurige afschrijving:

Ondernemers (zowel IB- als Vpb-ondernemers) mogen investeringen die zij verrichten in het kalenderjaar 2009 in twee jaar afschrijven, maximaal 50% in 2009 en 50% in 2010. Deze uitbreiding geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De aanschaf van al gebruikte bedrijfsmiddelen komen dus niet voor deze regeling in aanmerking. Ook zijn een aantal bedrijfsmiddelen uitgesloten van willekeurige afschrijving. Men moet hier denken aan:

Gebouwen, Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s. Ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het ter beschikking stellen aan derden (verhuur) zijn uitgesloten.

Taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mogen echter wel willekeurig afschrijven. Een personenauto is zeer zuinig als de CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 gr per km bij dieselmotoren en 110 gr per km bij andere personenauto’s.

Let op: Door de “tijdelijke” verlaging van het vennootschapsbelastingtarief hoeft het niet altijd voordelig te zijn om versneld af te schrijven.