25 oktober 2011

Vitaliteitsregeling (2)


Op 21 september jl hebben wij in onze nieuwsrubriek melding gemaakt van de per 1 januari 2012 in te voeren vitaliteitsregeling. Inmiddels heeft de staatssecretaris hierop wat aanpassingen doorgevoerd mbt de levensloopregeling.  De inhoud hiervan luidt nu als volgt:

De levensloopregeling wordt afgeschaft per 2012. Nieuwe deelnemers kunnen zich vanaf dan niet meer aanmelden. Neemt u al deel aan de levensloopregeling, dan geldt de volgende overgangsregeling:

  • Heeft u op 31 december 2011 minimaal € 3.000 gespaard in de levensloopregeling, dan kunt u onder de huidige voorwaarden doorsparen tot de pensioengerechtigde leefijd. Ook kunt u het spaartegoed in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen.
  • Heeft u minder dan € 3.000 euro spaartegoed op 31 december 2011, dan kunt u het tegoed in 2012 en 2013 opnemen voor verlof (na belastingheffing), of in 2013 onbelast doorstorten naar de vitaliteitsspaarregeling. U kunt vanaf 2012 geen geld meer bijstorten voor de levensloopregeling.

Wie vanaf 2014 nog het spaartegoed van de levensloopregeling doorstort, moet dan wel belasting betalen over het bedrag vanaf € 20.000.
Voor alle deelnemers aan de levensloopregeling geldt ook dat zij in 2012 geen aanspraak meer kunnen maken op de levensloopverlofkorting (een korting op de inkomstenbelasting -IB). Deze komt per 1 januari 2012 te vervallen.

Het wetsvoorstel moet nog zowel door de Eerste – als Tweede Kamer behandeld worden.13 oktober 2011

Inkomensafhankelijke bijdrage 2012


In de begroting voor 2012 wordt door het Ministerie van VWS gemeld dat de inkomenafhankelijke bijdrage daalt. Het lijkt dus te gaan om een positieve maatregel voor de premiebetaler (werknemer/DGA’s, ondernemers en werkgever).

Tegelijkertijd wordt vanaf 2012 aangesloten bij de hogere premiegrens van de werknemersverzekeringen.Voor iedereen met een premie-inkomen boven de € 33.427 (maximale premie-inkomen in 2011) betekent deze maatregel dat het nieuwe premie-inkomen € 49.297 (maximum 2012) zal bedragen.

Een premie die dan wordt verlaagd tot 7,1% betekent voor de groep met een inkomen tussen de € 33.427 en € 49.297 (op basis van gegevens 2011) dat er weliswaar een lagere premie wordt berekend, maar wel over een hoger premie-inkomen.

Stel: Het inkomen bedraagt € 50.000

In 2011 is de premie dan maximaal € 2.590 (7,75% x € 33.427)
In 2012 is de premie dan € 3.500 (7,1% x € 49.297).
Hierbij is sprake van een premie die dus € 910 hoger ligt ofwel een stijging van zo’n 35%!

 Dit effect geldt dus voor werknemers en werkgevers. De werkgever dient deze premie namelijk aan de werknemer te vergoeden. De werkgever is voor werknemers met een dergelijk loon volgend jaar dus € 910 duurder uit. Vervolgens gaat dit mee in de berekening van de loonheffing en zal de werknemer over deze € 910 loonheffing betalen. De werknemer ontvangt hierdoor dus een lager nettoloon. Bij een belastingtarief van 42%, ontvangt de werknemer dus ongeveer € 382 minder op jaarbasis.

Voor DGA’s en ondernemers is een verlaagd tarief van toepassing, t.w. 5,65% in 2011 en nu op basis van de voorstellen 5,0% in 2012.  Ook hier is het effect hetzelfde.

Stel dat het inkomen van de DGA of de winst van de ondernemer € 50.000 bedraagt.

In 2011 is de premie dan maximaal € 1.888 (5,65% x € 33.427).
In 2012 is de premie dan € 2.465 (5,0% x € 49.297).
Een verschil van € 577 in het nadeel van de DGA of ondernemer ofwel een stijging van zo’n 30%!

De verlaging van de premie heeft dus alleen een positief effect indien het inkomen van de premie-plichtige ligt onder de huidige inkomensgrens van € 33.427. Iedereen met een hoger inkomen wordt extra belast. 

Het is de vraag of de personen die gaan over dit wetsvoorstel dit hebben voorzien en of de personen die moeten stemmen over dit voorstel in de gaten hebben welke effecten dit heeft!!