9 juli 2011

Voorziening niet-opgenomen vakantiedagen


geplaatst in: Personeel en Salaris

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2012. Per 1 januari 2012 komen er nieuwe regels over het opbouwen en opnemen van vakantiedagen. Voor alle wettelijke vakantiedagen (meestal voor een fulltimer 20 dagen per jaar) die vanaf 1 januari 2012 worden opgebouwd, geldt dat deze binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd, moeten worden opgenomen. Hierna vervallen de vakantiedagen. De huidige vervaltermijn voor vakantiedagen is vijf jaar.

Overgangsregeling. Voor vakantiedagen die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd, blijft de vervaltermijn van vijf jaar gelden. Dit laatste geldt ook voor bovenwettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2012 worden opgebouwd, tenzij in de cao iets anders is overeengekomen.

Dat de vakantiedagen sneller opgenomen moeten worden, geldt niet als uw werknemer niet in staat was om vakantie te nemen. Bijvoorbeeld door ziekte of omdat de werkzaamheden dit niet toelieten. Dan blijft de termijn vijf jaar. Ook kunt u in overleg met de werknemer de termijn van zes maanden verlengen.

Voorziening. Mogelijk vormt u op dit moment een voorziening voor nog uit te betalen loon tijdens vakantiedagen. Naar verwachting zal op termijn deze voorziening door deze wijzigingen steeds verder afnemen.

Voorlopig speelt dit nog niet bij het berekenen van de balanspost. Immers, voor de dagen die eind 2011 opgebouwd zijn en niet zijn opgenomen, gelden nog de huidige regels (deze vervallen pas na vijf jaar).

Bron: Tips & Advies belastingen