15 januari 2011

Inkomensverzekeraars houden loonbelasting in


Met ingang van het jaar 2011 houden inkomensverzekeraars voortaan loonbelasting in op uitkeringen aan zelfstandig ondernemers en individueel verzekerden. Dit geldt voor afkoopsommen lijfrente en periodieke uitkeringen voor o.a. invaliditeit, ziekte of ongeval.Alimentatie verhoogd per 2011


Als u alimentatie betaald is het voor u van belang te weten dat de uitkeringen per 1 januari 2011 weer zijn verhoogd. De wettelijke verhoging bedraagt 0,9%. De verhoging betreft alle lopende alimentaties, ongeacht of de rechter of de echtelieden die onderling hebben vastgesteld.
Wettelijke vakantiedagen gaan verjaren


Zeer waarschijnlijk moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen in de toekomst binnen achttien maanden opnemen. Wordt dit nagelaten dan zulen de vakantiedagen verjaren. Momenteel is er een wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede kamer en de minister wil de regeling al per 1 april 2011 in werking laten treden.

Momenteel vervallen de verlofrechten na vijf jaar, maar dit wordt dus teruggebracht naar achttien maanden te rekenen vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin de rechten worden opgebouwd. Concreet betekent dit dat de werknemer de wettelijke vakantiedagen die hij in 2011 opbouwt voor 1 juli 2012 moet opnemen. De wettelijke vakantiedagen bedragen vier keer de wekelijkse arbeidsduur in uren.

Ook voor verlofopbouw tijdens ziekte gaat er iets veranderen: Als de Tweede en Eerste kamer instemmen met het voorstel dan gaan langdurig zieke werknemers vakantiedagen opbouwen over de volledige ziekteperiode. Nu bouwt een werknemer uitsluitend rechten op over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid.Maximumbedrag voor personeelsfeesten en -reizen


Voor werkgevers die de werkkostenregeling in 2011 niet toepassen gelden er gewijzigde regels met betrekking tot het verstrekken van personeelsfeesten, personeelsreizen en vergelijkbare voorzieningen.

Tot 1 januari 2011 bleven dergelijke voorzieningen onbelast als aan de voorwaarden werd voldaan, wat met name inhield dat de deelname voor minimaal 75% van de werknemers moest openstaan of 75% van de werknemers van een bepaalde afdeling. Per 1 januari 2011 geldt er een maximum aan vrijstelling van € 454,– per werknemer per jaar. Het gevolg hiervan is dat de werkgever moet bijhouden van welke personeelsfeesten of -reizen iedere werknemer gebruik maakt. Wordt de grens van € 454,– overschreden, dan wordt het meerdere tot het loon van de werknemer gerekend. Toepassen van eindheffing hierop is absoluut niet toegestaan.Heffingsrente 1e kwartaal 2011


De heffings- en invorderingsrente voor het eerste kwartaal 2011 is vastgesteld op 2,5%. Dit percentage is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 2010.