15 december 2010

Leg overwerk vast


Moet er binnen uw bedrijf regelmatig worden overgewerkt? Wist u dat u dat alleen maar van uw werknemers kunt vragen als daar in de arbeidsovereenkomst duidelijke afspraken over gemaakt zijn? Volgens het Europese Hof maakt overwerk een wezenlijk deel uit van de arbeidsovereenkomst, zodat schriftelijke vastlegging daarvan noodzakelijk is.Stel identiteit correct vast


Weet u wat moet u als ondernemer doen om de identiteit van nieuw personeel vast te stellen? Mag die nieuwe medewerker in Nederland werken? Om u te helpen heeft de overheid samen met het bedrijfsleven een handig stappenplan ontwikkeld. Via de site www.weethoehetzit.nl is de overheid een campagne gestart om u hierover te informeren.Advieskosten lijfrente aftrekbaar


geplaatst in: Algemeen

Enige tijd terug ontstond er grote beroering over de provisie van tussenpersonen bij het afsluiten van verzekeringen. De meeste tussenpersonen adviseren hun cliënten tegenwoordig op uurbasis. Hoe zit dit fiscaal?

Lijfrenteverzekering

Hetgeen al veel langer bekend was, werd mensen door de crisis en teruglopende aandelenkoersen ineens extra duidelijk: de tussenpersonen ontvingen bij het afsluiten van onder andere lijfrenteverzekeringen een aanzienlijke provisie.

Een provisie die er mede voor zorgde dat het rendement van dergelijke verzekeringen in bepaalde gevallen fors tegenviel.

Tegenvallende resultaten. De resultaten van de verzekeringsproducten waren in deze periode een stuk slechter dan voorheen.

Er zijn daarvoor verschillende oorzaken aan te wijzen:

  • slechte beleggingsresultaten die niet overeenstemmen met de prognoses;
  • hoge kosten die door de verzekeraars in rekening werden gebracht voor administratie en onderhoud;
  • hoge provisies die werden uitbetaald aan tussenpersonen en uit het rendement van de verzekering moesten worden betaald.

Woekerpolissen. Dit alles leidde uiteindelijk tot de zo gehate ‘woekerpolissen’, die inmiddels hebben geleid tot schikkingen tussen gedupeerden en verzekeraars ter grootte van honderden miljoenen.

Uurtje-factuurtje. Inmiddels werken de meeste adviseurs niet meer met een provisiestructuur. Zij adviseren hun cliënten op basis van ‘uurtje-factuurtje’. Zodoende komen de kosten van het advies ook veel duidelijker naar voren. Voorheen zaten deze verscholen in het product en het rendement. Nu krijgt de cliënt er een afzonderlijke rekening voor. Kunt u daar fiscaal nog iets mee?

Advieskosten aftrekbaar?

Op basis van de wet (voor de liefhebbers: artikel 1.7b IB 2001) worden dergelijke advieskosten gelijkgesteld met een betaalde lijfrentepremie. Voorwaarde is wel dat het gaat om het afsluiten dan wel het verlengen van een lijfrenteverzekering of het incasseren van de lijfrentepremies.

Tip. Het is dus toegestaan de kosten die uw adviseur u in rekening brengt bij bijvoorbeeld het afsluiten van een lijfrenteverzekering, in mindering te brengen op uw fiscale inkomen. Hierdoor betaalt de fiscus dus mee aan een goed advies.

Hoe zit het dan met banksparen?

Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om een vergelijkbare verzekering af te sluiten bij een bank. Deze nieuwe mogelijkheid heet ‘banksparen’, maar wordt soms ook wel ‘lijfrentesparen’ genoemd.

Analoog aan de wetgeving voor de lijfrentepremies zou ook hierbij een aftrekmogelijkheid voor de advieskosten van toepassing moeten zijn. Dit is echter (nog) niet formeel in de wet geregeld.

Medewerking inspecteur. Om toch een aftrek mogelijk te maken, dient u de medewerking van de inspecteur te krijgen. De ervaring is dat de meeste inspecteurs deze aftrekpost toestaan.

Tip. Het is raadzaam de advieskosten afzonderlijk en uitdrukkelijk als premiekosten in aftrek te brengen in uw aangifte. Vervolgens verzoekt u de inspecteur via de mogelijkheid die de elektronische aangifte daartoe biedt, een uitspraak te doen over de aftrekbaarheid van deze post.

Uiteraard is de beste oplossing dat de aftrek ook voor banksparen in de wet wordt geformaliseerd. Dit voorkomt willekeur waarbij de ene belastingplichtige wel de aftrek krijgt en de andere niet.Werkkostenregeling nu al toepassen?


In 2011 treedt de werkkostenregeling in werking. U mag deze meteen gaan toepassen, maar u mag ook nog drie jaar wachten. Wat is wijsheid?

De werkkostenregeling houdt kort gezegd in dat, behoudens enkele uitzonderingen, nog maar 1,4% van de fiscale loonsom onbelast aan werknemers mag worden vergoed of verstrekt.

Overgangsregeling. Het is niet verplicht om de werkkostenregeling al meteen toe te passen. In de jaren 2011, 2012 en 2013 kan jaarlijks worden gekozen om de werkkostenregeling wel of niet toe te passen. Hierbij kan ieder jaar de keuze opnieuw worden gemaakt.

Wanneer is het gunstig om wel voor de werkkostenregeling te kiezen?

  • Als er een groot personeelsbestand is dat geen onkostenvergoedingen (of alleen een reiskostenvergoeding) ontvangt. In dat geval kan er meer flexibiliteit ontstaan voor bijv. kerstpakketten of onkostenvergoedingen voor bepaalde werknemers, omdat er meer vrije ruimte is.
  • Voor de DGA in de personal holding, deze heeft dan meer flexibiliteit voor onbelaste onkostenvergoedingen.

Wanneer is het gunstig om niet voor de werkkostenregeling te kiezen?

  • Als er gunstige afspraken zijn gemaakt met de Belastingdienst over onkostenvergoedingen. Als het nieuwe recht wordt toegepast, komen deze immers te vervallen.
  • Als er lunches worden verstrekt zonder of met een lage bijdrage van de werknemers. De waardering van lunches zal onder het oude recht lager zijn en de lunches zullen in de regel de 1,4% vrije ruimte gaan overschrijden.
  • Als er bijvoorbeeld wegens afspraken met werknemers of cao’s arbeidsrechtelijke bezwaren zijn om de regeling toe te passen en bestaande afspraken te wijzigen.
  • Als de onbelaste onkostenvergoedingen en overige verstrekkingen die onder de werkkostenregeling niet zijn vrijgesteld, meer gaan bedragen dan 1,4% van het fiscale loon.

Administratieve rompslomp. Kiezen voor de werkkostenregeling betekent meer administratieve lasten. Er zijn namelijk heel veel detailregels. Door uw keuze uit te stellen, ontloopt u dat nog een jaar.