15 februari 2010

Belastingplan 2010


geplaatst in: Algemeen

Ondernemers profiteren van de belastingplannen voor 2010 zoals het kabinet deze op Prinsjesdag heeft vastgesteld. Onderstaand in het kort de belangrijkste wijzigingen.

Afschrijvingen: De maatregel van versnelde afschrijving, zoals in het jaar 2009 al vastgesteld, is met één jaar verlengd. Ook voor investeringen gedaan in het jaar 2010 geldt dat in twee jaar mag worden afgeschreven, dus maximaal 50% in 2010 en 50% in 2011.

MKB-winstvrijstelling: De mkb-winstvrijstelling is een vrijstelling (aftrekpost) van de winst voor IB-ondernemers. Deze vrijstelling is een vast percentage (in 2009 10,5%) en alleen van toepassing als de ondernemer voldoet aan het urencriterium, wat er op neer komt dat de ondernemer per jaar 1225 uur in de onderneming moet hebben gewerkt. In het jaar 2010 zal het percentage met 1,5% worden verhoogd tot 12% en vervalt de voorwaarde van het urencriterium. Dit houdt dus in dat de IB-ondernemer, ongeacht het aantal uren dat er aan de onderneming wordt besteed, altijd recht heeft op de MKB-winstvrijstelling. Hierdoor kunnen ook starters en deeltijdondernemers van de regeling profiteren. Voor de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de fiscale oudedagsreserve blijft het urencriterium wel gelden.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: Het maximumtarief van de kleinschaligheidsaftrek wordt verhoogd van 25% naar 28%. Daarnaast zal het maximumbedrag waarover aftrek kan worden geclaimd worden verhoogd naar € 300.000,–.

Verliesverrekening: Voor de vennootschapsbelasting kunt u ervoor kiezen om verliezen uit 2009 en 2010 drie jaar (in plaats van één jaar) terug te wentelen. In ruil hiervoor wordt de voorwaartse verliesverrekening van negen jaar ingekort tot zes jaar.

TBS-regeling versoepeld: Een DGA die vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan zijn BV (bijvoorbeeld een pand) wordt hiervoor in Box 1 belast op grond van de terbeschikkingsstellingsregeling. Het resultaat hieruit wordt bepaald op grond van de regels die gelden voor winst uit onderneming. Hier komt verandering in. Zo krijgt de DGA oa een faciliteit die vergelijkbaar is met de MKB-winstvrijstelling voor IB-ondernemers en wordt de betalingsfaciliteit versoepeld. Nu moet er bij beëindiging van verhuur belasting betaald worden over de fiscale boekwinst, wat vaak een liquiditeitsprobleem geeft omdat in de meeste gevallen het pand niet verkocht wordt. Hiervoor komt een regeling uitstel van betaling en mag de claim over 10 jaar worden verspreid. Daarnaast krijgt de DGA alleen in 2010 de mogelijkheid om zijn pand zonder heffing van inkomsten- en overdrachtsbelasting in te brengen in zijn BV. Voorwaarde is wel dat de inbrenger tenminste 90% van de aandelen in de BV bezit.BTW-correcties privégebruik auto van de zaak


geplaatst in: Algemeen

Heeft u aan een werknemer een auto van de zaak ter beschikking gesteld die ook voor privé wordt gebruikt, dan moet u aan het eind van het jaar een correctie maken van de in aftrek gebrachte btw. LET ECHTER OP!!!! In tegenstelling tot de regeling in de loonbelasting geldt voor de btw dat woon-werkkilometers als privé worden aangemerkt.

Voor de loonbelasting gelden de woon-werkkilometers als zakelijk en dat kan tot gevolg hebben dat een werknemer, omdat hij verder geen privéritten maakt en onder de grens van vijfhonderd privé kilometers per jaar blijft, geen bijtelling voor privé gebruik krijgt. Alle in rekening gebrachte btw die zit op aanschaf van de auto, gebruik en onderhoud mag volledig in aftrek worden gebracht. Aan het eind van het jaar maakt u een forfaitaire correctie voor het privé gebruik. Geen privé gebruik in de loonbelasting betekent echter niet dat u automatisch een btw-correctie achterwege mag laten. Woon-werkverkeer is namelijk voor de btw wel privégebruik.

In een recente zaak voor de rechtbank Den Haag kwam dit nog eens aan de orde.

Onderstaand een opsomming van de btw-correcties privégebruik auto:

- 12% x 14% x cataloguswaarde ingeval er in een zeer zuinige auto wordt gereden.

- 12% x 20% x cataloguswaarde ingeval er in een semizuinige auto wordt gereden.

- 12% x 22% x cataloguswaarde ingeval er sprake is van ambulant personeel.

- 12% x 10% x cataloguswaarde voor werknemers die de auto, behalve voor woon-werkverkeer, niet privé gebruiken.

- 12% x € 300,– per bestelauto per werknemer per jaar ingeval de bestelauto doorlopend afwisselend wordt gebruikt door twee of meer werknemers.

- nihil voor werknemers die in een bestelauto rijden die uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer.

- nihil voor werknemers die in een bestelauto rijden die buiten werktijd niet mag worden gebruikt.

- 12% x 25% x cataloguswaarde in alle overige situaties.7 februari 2010

Boetebesluit aangepast


geplaatst in: Algemeen

De laatste tijd worden wij nogal eens geconfronteerd met vragen over door de belastingdienst opgelegde boeten. Per 1 januari 2009 geldt er een nieuw Besluit bestuurlijke boeten. Met name voor het opleggen van verzuimboeten zijn er wijzigingen opgenomen. Wat houden deze in?

Verzuimboete.

Een verzuimboete kan worden opgelegd als een aangifte te laat wordt ingediend of als er een opgelegde aanslag te laat wordt betaald. Daarnaast bestaat er nog een vergrijpboete, welke wordt opgelegd als iemand opzettelijk gegevens niet in zijn belastingaangifte vermeld. We beperken ons tot de verzuimboete.

Niet of te laat betalen van loonheffing en btw.

In de oude regeling werd een verzuimreeks gehanteerd, wat in het kort inhield dat naarmate de loonheffing of btw niet of te laat werd betaald de boete hoger werd. In de nieuwe regeling krijgt u bij het te laat afdragen van de loonheffing of btw geen boete als u a) niet meer dan zeven dagen te laat bent met betalen en b) u het vorige tijdvak niet in verzuim bent geweest. Betaalt u toch veel later of zelfs helemaal niet dan bedraagt de boete 2% van het te betalen bedrag met een minimum van € 50,– en een maximum van € 4.537,–.

Niet of te laat aangifte doen van loonheffing en btw.

Ook hiervoor gold in het oude systeem een verzuimreeks. Als u nu in de nieuwe situatie niet of te laat de aangifte loonheffing of btw indient, maar wel binnen zeven dagen, krijgt u geen boete. Doet u alsnog de aangifte na de zeven dagen, dan bedraagt de boete € 56,–. Bij stelselmatige overtreding is de boete maximaal € 1.134,– voor de loonheffing en € 113,– voor de btw.

Niet of te laat aangifte doen van IB of VPB.

In het nieuwe besluit krijgt u na de aanmaning ook nog een aantal dagen de tijd om in te leveren zonder dat een boete wordt opgelegd. Doet u geen aangifte binnen de gestelde termijn dan bedraagt de boete voor de IB € 226,– en € 567,– voor de Vpb. De boete kan worden verhoogd tot € 1.134,– als u stelselmatig niet of te laat de aangifte indient.

Het nieuwe boetebeleid is nu een stuk overzichtelijker geworden met voor u een extra boetevrije termijn van zeven dagen.