15 maart 2012

Suppletieaangifte omzetbelasting


geplaatst in: Algemeen

Als u als ondernemer erachter komt dat u de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig omzetbelasting heeft aangegeven, bent u sinds 1 januari 2012 verplicht dit te melden bij de belastingdienst.
Vanaf 1 april 2012 moet u de btw correcties gaan aangeven op een door de belastingdienst verplicht gesteld suppletieformulier.

Om administratieve lasten te beperken mag u van de belastingdienst kleine btw-correcties, tot een bedrag van per saldo € 1.000,– te betalen of vorderen, ook verwerken in de eerst volgende btw aangifte. U ontvangt dan geen naheffingsaanslag of teruggavebeschikking. Let er wel op dat u de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte opneemt.5 januari 2012

AOW met ingang van 1 april 2012 vanaf verjaardag


De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om de ingangsdatum van de AOW-uitkering uit te stellen van de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt naar de dag zelf dat iemand die leeftijd bereikt, aangenomen. De maatregel gaat in op 1 april 2012.BTW aangifte ivm correctie privé-gebruik auto


Binnenkort, uiterlijk 31 januari 2012 voor maand- en kwartaalaangiften en 30 april 2012 voor jaaraangiften, doet u de laatste aangifte omzetbelasting over het belastingjaar 2011. Gebruikelijk is dat in deze laatste aangifte de btw-correctie wordt meegenomen aangaande het privé-gebruik van de auto. Nu is er per 1 juli 2011 een wetswijziging doorgevoerd die consequenties heeft voor de genoemde btw-correctie. Hoe gaat dit nu precies in zijn werk? Lees onderstaand artikel.

Wetswijziging per 1 juli 2011

Sinds 1 juli 2011 is de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak niet langer gekoppeld aan de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting.
Vanaf 1 juli 2011 wordt het privégebruik belast als een ‘interne’ dienst als de auto ‘om niet’ (zonder eigen bijdrage) ter beschikking wordt gesteld. 

Tot 1 juli van dit jaar bedroeg de btw-correctie 12% van de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting. Voor de meest gangbare auto’s is deze bijtelling 25%. Voor milieuvriendelijke auto’s bedraagt de bijtelling slechts 20, 14 of 0%.

Btw-correctie van 1 januari tot 1 juli? 

Voor de eerste helft van 2011 kan een beroep worden gedaan op de uitspraak van Rechtbank Haarlem. De rechtbank heeft namelijk beslist dat er voor de btw geen onderscheid gemaakt mag worden tussen gewone en zuinige auto’s. Op basis van deze uitspraak zou zelfs verdedigd kunnen worden dat de btw-correctie volledig achterwege moet blijven. De Belastingdienst heeft inmiddels hoger beroep tegen deze uitspraak ingesteld.Wat te doen? Het is raadzaam om in de laatste aangifte over 2011 de privécorrectie (voor de eerste zes maanden) op de normale wijze in de aangifte aan te geven (dus 12% van 25%) en daartegen ter behoud van rechten bezwaar te maken.
In dat bezwaar kan dan het beste worden aangegeven dat op basis van de uitspraak van Rechtbank Haarlem een correctie van 12% van 0% (voor elektrische auto’s) gerechtvaardigd is. U kunt daarvoor ons kantoor benaderen met het verzoek een bezwaarschrift voor u in te dienen. Ook kunt u ons verzoeken een model bezwaarschrift aan u te sturen, zodat u zelf het bezwaar kunt indienen.

Btw-correctie vanaf 1 juli 2011: 

Privégebruik. U moet dus vanaf 1 juli 2011 19% btw betalen over de gemaakte uitgaven voor zover deze aan het privégebruik zijn toe te rekenen. Voor deze toerekening is volgens de staatssecretaris een sluitende kilometeradministratie nodig.Woon-werkverkeer. Sinds 2009 werd het woon-werkverkeer voor de btw, net als voor de loon- en inkomstenbelasting, aangemerkt als zakelijk gebruik. Dit is per 1 juli 2011 veranderd. Vanaf 1 juli 2011 wordt het woon- werkverkeer voor de btw wederom als privégebruik aangemerkt.

Let op. Als een werknemer of DGA alleen woon-werkkilometers maakt, heeft hij voor de loon- en inkomstenbelasting geen bijtelling. Er wordt dan vanaf 1 juli 2011 dus wel btw geheven in verband met privégebruik.

Vast percentage. Om de administratieve lasten te beperken, is goedgekeurd dat het privégebruik ook mag worden vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs, inclusief bpm en btw, van de auto. In termen van de oude regeling komt dit effectief neer op een correctie van 12% van 22,5%.

Voorbeeld. Bij een auto met een catalogusprijs incl. bpm en btw van € 40.000,-, bedraagt de correctie op basis van het forfait: 2,7% x € 40.000,- x 6 maanden = € 540,-.

Bron: Tipsenadvies belastingen.nlMinimumloon per 1 januari 2012


Per 1 januari 2012 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon. De stijging bedraagt 0,79%.

Het minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder wordt € 1.446,60 bruto per maand. Het minimum jeugdloon geldt voor personen van 15  tot en met 22 jaar en wordt uitgedrukt in een percentage van het minimumloon van een werknemer van 23 jaar.13 december 2011

Voorlopige teruggave inkomstenbelasting 2012


geplaatst in: Algemeen

Momenteel is de belastingdienst druk doende met het uitreiken van de voorlopige teruggave inkomstenbelasing 2012. Deze worden uitgereikt aan belastingplichtige die ook over het jaar 2011 een teruggave ontvingen. De hoogte van de teruggave is in nagenoeg alle gevallen gebaseerd op de gegevens 2011, zoals die bij de belastingdienst bekend zijn.

Zijn er voor u in 2012 tov 2011 wijzigingen opgetreden in de persoonlijke situatie of inkomen en vermogen?
Houdt er dan rekening mee dat u de teruggave aanpast of laat aanpassen om eventuele naheffingen naderhand te voorkomen, immers de teruggave is een voorschot op de definitieve afrekening die pas wordt opgelegd nadat de aangifte 2012 is ingeleverd. En dat zal pas begin 2013 zijn.

Begin 2012 zal de belastingdienst voorlopige aanslagen 2012 gaan opleggen aan belastingplichtige die jaarlijks inkomstenbelasting betalen resp. bijbetalen. Ook hiervoor geldt dat u kritisch moet kijken of deze in 2012 klopt tov 2011.Heffingsrente 1e kwartaal 2012


Per 1 januari 2012 wordt de heffings- en invorderingsrente verlaagd tot 2,85%. Dit percentage geldt voor het eerste kwartaal 2012. Het huidige percentage bedraagt 3%.Peildatum box 3 vermogen


Sinds 1 januari 2011 kennen we nog slechts één peildatum voor het box 3 vermogen, te weten 1 januari. Voorheen werd er in box 3 afgerekend over het gemiddeld vermogen op 1 januari en 31 december. Door betalingen rond het eind van 2011 goed te plannen kunt u een belastingvoordeel van 1,2% behalen. Het lijkt wellicht niet veel, maar is zeker de moeite waard.

Zo kan een DGA zijn dividenduitkering vanuit de BV pas na 1 januari naar privé overmaken. Bent u van plan binnenkort grote uitgaven te doen (auto/keuken/verbouwing, echter geen tweede woning) overweeg dan om dit voor 31 december as te betalen, zodat uw vermogen op 1 januari lager uitvalt. Vanzelfsprekend hebben deze transacties pas nut als u belast box 3-vermogen heeft.Alimentatie-uitkeringen omhoog


Betaalt of ontvangt u alimentatie? Dan is voor u van belang te weten dat met ingang van 1 januari 2012 de alimentatie-uitkeringen worden verhoogd. De wettelijke verhoging bedraagt 1,3% en betreft alle lopende alimentaties ongeacht of de rechter of de echtelieden deze onderling hebben vastgesteld. Er kan alleen aan verhoging worden ontkomen als beide partijen daarover accoord bereiken.Bewaar aangiftebrief loonheffingen


Iedere werkgever die personeel in dienst heeft, heeft onlangs van de belastingdienst een mededeling ontvangen dat met ingang van 1 januari 2012 er geen aangifteverzoeken loonheffingen met aangehechte acceptgiro meer worden uitgereikt. In de plaats daarvan heeft u een aangiftebrief loonheffingen voor heel 2012 ontvangen met daarop aangegeven de uiterste aangifte- en betaaldatum en betalingskenmerk. Bewaar deze brief goed zodat u tijdig en voorzien van het juiste kenmerk de betaling kunt doen.

De cliënten waarvoor ons kantoor de aangifte loonheffing verzorgt ontvangen maandelijks tijdig een afschrift van de ingediende aangifte met daarop het betalingskenmerk en uiterste betaaldatum.Suppletieaangifte omzetbelasting


Houdt u er rekening mee dat u met ingang van 1 januari 2012 verplicht bent om een suppletieaangifte omzetbelasting te doen als blijkt dat er gedurende het lopende boekjaar te weinig is afgedragen? Deze verplichting geldt zolang de naheffingstermijn van vijf jaar loopt. Daarnaast moet u daarbij verplicht gebruik gaan maken van het digitale formulier van de belastingdienst.
Oudere Berichten »